Frafaria vesca 'Alexandria'
สตรอเบอรี่ป่าสายพันธุ์นี่เลี้ยง และ ออกลูก ได้ดีในกรุงเทพครับ ลูกหอมมาก เป็นคนละต้นกันกับต้นในตลาด (Potentilla indica หรือ Duchesnea indica)

Strawberry index page
Back to home page