Zephyranthes Prairie Sunset
ต้นนี้เป็นไม้ที่ออกดอกยาก ต้องเลี้ยงใหเป็นกอใหญ่จึงจะให้ดอกหลังจากฝนตกแรงมากๆ


Zephyranthes index page
Back to home page