Nepenthes Micropropagation
(Explant = shoot tips)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงจากยอด

นำยอดอ่อนมาฟอกฆ่าเชื่อ แล้วนำมา ปักลงในอาหารในสภาพปลอดเชื้อที่ไม่มีฮอร์โมน เลี้ยงยอดให้รอดก่อนนำมาบังคับให้แตกตาข้าง

ยอดนี้เป็น clean culture ของ N. albo-marginata (Kuching, spotted)

 

N. sp. Viking 'Big Wings' เริ่มแตกตาแล้ว แต่ยังเล็กไปสำหลับการบังคับให้แตกตาข้าง

 

N. northiana ต้นป่าจาก Borneo เลี้ยงจนออกหม้อเลย ขนาดเท่านี้สามารถนำมาบังคับให้แตกตาข้างได้แล้ว วิธีการทำเหมือนกับต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด